Manasterzec 18,
38-600 Lesko

Historia naszej szkoły

Super User

Kalendarium wydarzeń:

 

1935 – powstała koncepcja wybudowania szkoły. Wybrano typ jednopiętrowy o 5 salach lekcyjnych, kancelarii i kilku mieszkaniach nauczycielskich. Plac pod nową szkołę oraz cegłę na budowę podarował hrabia Krasicki z Leska.

 

1938 – szkołę oddano do częściowego użytku. Dzieci uczono w nowej szkole do momentu jej spalenia.

 

1944 – jesienią, budynek został spalony w wyniku działań wojennych, pozostały tylko mury.

 

12 XI 1948 – rozpoczęto zajęcia w budynku gospodarczym szkoły. Pierwszą nauczycielką była Helena Wronowska. Urządzono jedną salę lekcyjną i jedną świetlicową. Do szkoły zapisano ogółem 20 uczniów. Należy dodać, że do poszczególnych klas uczęszczały dzieci z różnych roczników, np. do klasy III – roczniki 1933-1939.

 

3 X 1949 – inauguracja nowego roku szkolnego. Naukę rozpoczęło w klasach I-IV 23 uczniów. Stan uczniów na koniec roku szkolnego wynosił 24. Uczniowie kończący klasę IV musieli kontynuować dalszą edukację w Zbiorczej Szkole w Bezmiechowej Dolnej.

 

1950/1951 – kierownictwo szkołą objęła Zofia Dziuban. Naukę rozpoczęło 24 uczniów. Pod koniec roku było 26 dzieci. W trakcie roku szkolnego panią Dziuban zastępowała nauczycielka Zofia Marcinik (Adamiak). Rozpoczęto remont spalonej szkoły z inicjatywy inspektora szkolnego Jana Macieli.

 

1951/1952

1 IX 1951 – inauguracja nowego roku szkolnego. Naukę rozpoczęło 21 uczniów.

1951 – jesień – budynek szkoły pokryto blaszanym dachem.

 VI 1952 – w częściowo odremontowanym budynku szkoły Wydział Oświaty w Lesku zorganizował kolonię letnią dla dzieci z powiatu leskiego i ustrzyckiego. Kierowniczką kolonii była pani Maria Wojtowicz.

VII 1952 – uroczyste otwarcie szkoły poprzez symboliczne przecięcie wstęgi przez inspektora szkolnego Jana Macielę. W uroczystości wzięła udział młodzież będąca na kolonii, wychowawcy, tamtejsze władze oraz miejscowe społeczeństwo.

 

1952/1953 – wyremontowano jedną salę lekcyjną w której naukę rozpoczęło 16 uczniów. Pod koniec roku liczba  uczniów wzrosła do 18. Nadal w szkole pracowała pani Zofia Dziuban. Zakończono prace remontowe. Było 5 sal lekcyjnych, kancelaria i 4 mieszkania nauczycielskie (po dwa pomieszczenia). Ze względu na brak funduszy nie otynkowano szkoły oraz nie przeprowadzono kanalizacji.

 

1953/1954 – nadal pracowała pani Zofia Dziuban. Nauka odbywała się na dwie zmiany (I+II, III+IV) w pierwszej sali na parterze. Naukę rozpoczęło 21 uczniów. Pod koniec roku było 19 dzieci. W okresie wakacyjnym w budynku szkolnym oraz pomieszczeniach przeznaczonych na mieszkania dla nauczycieli zorganizowano kolonię – 2 turnusy.

 

1954/1955 – szkoła stała się siedmioklasową szkołą zbiorczą z koedukacyjnym internatem dla uczniów z powiatów: leskiego, sanockiego i ustrzyckiego. Kierownikiem szkoły i internatu został pan Tadeusz Kuroń. W skład kadry pedagogicznej nadal wchodziła pani Zofia Dziuban, a ponadto Helena Olszewska i Anatol Olszewski. Obowiązki kucharki pełniła pani Helena Kurcoń, pomocy kuchennej - pani Michalina Gawron a sprzątaczek - Apolonia Bobala i Anna Adamiak. 20 września liczba uczniów w szkole wynosiła 64 w tym w internacie 24. W październiku liczba wychowanków w wzrosła do 84 w tym w internacie do 46. Wychowankowie w internacie pochodzili z najodleglejszych miejscowości trzech powiatów, np. z Polańczyka, Bereźnicy Wyżnej, Woli Mariaszowej, Bereski, Cisnej, Żubraczego, Roztok Górnych, Zatwarnicy, Łukowego, Sandrowa, Lipia, Hoszowa, Smolnika, Rzepedzi i Wisłoka. Szkoła nie posiadała elektryczności, używano lamp naftowych.

 

1955/1956 – w charakterze etatowego przewodnika drużyny harcerskiej został zatrudniony Władysław Kiełtyka. Funkcję intendentki i nauczycielki j. rosyjskiego pełniła Helena Chomik.

12 II 1956 – podczas Wojewódzkich Zawodów Zimowych uczennica Natalia Uzdejczyk zakwalifikowała się na Krajowe Igrzyska do Wisły.

1956/1957 – nastąpiły zmiany w obsadzie nauczycielskiej, odeszli H. Olszewska, A. Olszewski oraz H. Chomik, natomiast podjęli pracę Władysław Majewski i Stanisław Solski. Nauka odbywała się na dwie zmiany, klasy III i IV są łączone. Do szkoły uczęszczało 94 uczniów w tym 44 przebywało w internacie. Rozpoczęto prace nad budową boiska do piłki ręcznej i siatkowej.

2 VI 1957 – odbyła się zabawa i przyjęcie dla dzieci z klasy VII zorganizowane przez Komitet Rodzicielski (przewodnicząca – Ludwika Drozdalska).

 

1957/1958 – nastąpiło przeniesienie dziewczynek mieszkających w internacie do Uherzec. Pod koniec roku szkolnego do szkoły uczęszczało 92 uczniów. Klasę VII ukończyło 13 uczniów z których 9 poszło do szkół średnich.

 

1958/59 – stanowisko intendentki powierzono Stanisławie Kurcoń. Podczas wakacji w ramach remontu szkoły wymieniono w 2 salach podłogi.

 

1959/1960 – na urlop odszedł Władysław Majewski, zatrudniono Ewę Bodnar (obecnie Wanielista), która po dwóch tygodniach przeszła do Bezmiechowej Dolnej.

1959 – lato – za kwotę ok. 70 tyś. złotych  wybudowano toalety i stajenkę dla krowy.

 

1960/61 – otynkowano szkołę oraz zlikwidowano podcienie dzięki czemu szkoła zyskała szatnię. Pod koniec roku szkolnego szkoła liczyła 110 uczniów.

 

1961/62 – dzieci uczyły się w 4 salach na dwie zmiany.

 

1962/1963 – w jesieni rozpoczęto budowę domu nauczyciela. Na przełomie stycznia i lutego na kilka dni przerwano naukę z uwagi na silne mrozy. Pod koniec roku szkolnego liczba uczniów wynosiła 148. Skład szkolnej kadry pedagogicznej: Tadeusz Kuroń, Zofia Dziuban, Władysława Solska, Stanisław Solski, Ewa Wanielista, Stefan Grzyb.

 

1963/1964 – na urlop odeszła Władysława Solska, na jej miejsce został zatrudniony Zdzisław Pękalski.

6 I 1964 – szkole przybyła 1 sala na skutek przeniesienia chłopców do budynku nauczycielskiego. Zamieszkali tam również nauczyciele Stefan Grzyb i Zdzisław Pękalski.

8 I 1964 – po raz pierwszy w Manastercu zapaliło się światło elektryczne. Szkoła zakupiła pierwszy we wsi telewizor.

 

1964/65 – nastąpiły zmiany w kadrze nauczycielskiej. Zdzisław Pękalski na własną prośbę  został przeniesiony do Hoczwi, Stefan Grzyb – do Rudenki. Z urlopu powróciła Władysława Solska. Zatrudniono Kazimierę Podsobińską. Pod koniec roku szkolnego liczba uczniów wynosiła 152.

 

1965/66 – na własna prośbę przeniesiono nauczycielkę Zofię Dziuban, na jej miejsce zatrudniono Piotra Wawro.

1 XI 1965 – nastąpiła likwidacja internatu – 21 chłopców zostało przeniesionych do nowo zorganizowanego internatu w Cisnej. Pod koniec roku szkolnego liczba uczniów wynosiła 124.

 

1966/1967 – do kadry nauczycielskiej dołączył Włodzimierz Fedoryszak. Nastąpiła reorganizacja szkoły z siedmioklasowej na ośmioklasową. W klasie VIII wyróżniała się uczennica Emilia Skubisz.

 

1967/1968 - na własna prośbę przeniesiono nauczycielkę Władysławę Solską i nauczyciela Stanisława Solskiego, na ich miejsce zatrudniono dwie nauczycielki, absolwentki SN: Zofię Karnas (obecnie Drozdalska) o specjalności biologia z chemią oraz Krystynę Wasilewicz (obecnie Osiecka) o specjalności historia i wychowanie obywatelskie. Zatrudniono na niepełnym wymiarze godzin absolwentkę liceum ogólnokształcącego Stanisławę Kurcoń.

 

III 1968 – podpisano 10-letnią umowę z Dyrekcją Zamojskich Fabryk Mebli dotyczącą wynajmu budynku szkolnego na cele kolonijne. ZFM zobowiązały się do wybudowania zaplecza dla kolonii za kwotę 500 tyś. złotych oraz do przeprowadzania bieżących remontów szkoły. Wybudowane zaplecze wykorzystywane było w ciągu roku szkolnego na potrzeby szkoły. Założono instalację odgromową na budynku szkoły.

 

1968/69 - na własna prośbę przeniesiono Władysława Fedoroszaka, na pełnym etacie zatrudniono Stanisławę Kuroń, która uzupełniła kwalifikacje pedagogiczne. Rozpoczęto prace przy budowie przybudówki.

 

1969/1970 - na własna prośbę przeniesiono Piotra Wawro. Zatrudniono Annę Kowalik – nauczycielkę matematyki i j.rosyjskiego. Anna Kowalik rozpoczęła studia w SN na kierunku fizyka z chemią, natomiast Stanisława Kurcoń – SN na kierunku historia i wychowanie obywatelskie.

VI 1970 – zakończono budowę skrzydła na potrzeby kolonii, doprowadzono wodę i urządzono sanitariaty wewnętrzne.

 

1970/1971 – na miejsce przebywającej na urlopie macierzyńskim Krystyny Osieckiej przybyła nauczycielka Maria Łucka. Ewa Wanielista ukończyła SN o kierunku geografia z wychowaniem fizycznym. Drużynę harcerską w tym roku prowadził Ryszard Drozdalski.

 

1971/72 – z kadry pedagogicznej na samodzielną placówkę w Łukawicy odeszła Kazimiera Podobińska, a na jej miejsce przybył Ryszard Bentkowski – SN wychowanie fizyczne z biologią. Stanisława Kurcoń ukończyła SN - historia i wychowanie obywatelskie. Salę na I piętrze w części dobudowanej wykorzystywano na zajęcia wychowania fizycznego i SKS. Zakończono remont domu nauczyciela. Rozpoczęto prace przy budowie nowego boiska sportowego.

 

1972/1973 – dwoje spośród nauczycieli podjęło studia na WSN w Rzeszowie – Tadeusz Kurcoń – filologia polska i Anna Warchoł (Kowalik) – fizyka. Doprowadzono wodę systemem grawitacyjnym do budynku głównego szkoły i domu nauczyciela.

27 X 1972 – popłynęła woda rurociągiem przez wieś. Z wodociągu skorzystało ponad 60 gospodarstw.

 

1973/74 – nauczycielka Anna Warchoł przeniosła się do Tarnobrzegu, na jej miejsce zatrudniono Annę Zaporowską (obecnie Podkalicka). W pierwszym dniu zajęć szkoła liczyła 125 uczniów.

 

1974/1975 – na urlop macierzyński odeszła Zofia Drozdalska, w jej miejsce zatrudniono Andrzeja Ginalskiego. W ciągu roku szkolnego dyrektor szkoły Tadeusz Kurcoń objął obowiązki podinspektora szkolnego przy Wydziale Oświaty w Lesku. Na jego miejsce zatrudniono Januarego Żukowicza jako nauczyciela j. polskiego – absolwent SN. Obowiązki dyrektora szkoły powierzono Krystynie Osieckiej, która 6 III 1975 przeszła na urlop macierzyński. Wtedy obowiązki dyrektora szkoły objął Ryszard Bentkowski.

 

1975/1976 – obowiązki dyrektora szkoły powierzono Zofii Drozdalskiej, skład kadry: Stanisława Kurcoń, Ewa Wanielista, Krystyna Osiecka, January Żukowicz, Anna Podkalicka, Maria Rejmańska (obecnie Romanek). Przewodniczącym komitetu rodzicielskiego został Jan Klucz.

 

1976/1977 -  w pierwszym dniu zajęć szkoła liczyła 108 uczniów, skład kadry pedagogicznej: Zofia Drozdalska – dyrektor szkoły, Kazimiera Podsobińska, Ewa Wanielista, Stanisława Kurcoń, Krystyna Osiecka, Maria Rejmańska, Anna Podkalicka. W ramach prac społecznie-użytecznych uczniowie klas starszych doprowadzili do porządku ogródek kwiatowy, rozebrali stare zniszczone ogrodzenie, wykarczowali zeschłe drzewa. Przy pomocy fachowców wybudowano nowe ogrodzenie.

 

1977/78 -  skład kadry pedagogicznej: Stanisława Kurcoń – dyrektor szkoły, Kazimiera Podobińska – urlop zdrowotny, Ewa Wanielista, Krystyna Osiecka, Anna Podkalicka, Maria Rejmańska – kontynuuje studia na WSP w Rzeszowie na kierunku filologia polska, Zofia Drozdalska - kontynuuje studia na WSP w Krakowie na kierunku biologia. Młodzież szkolna w wyniku czynu społecznego pozyskała kwotę 4250 złotych.

 

1978/1979 - w pierwszym dniu zajęć szkoła liczyła 116 uczniów. Klasami łączonymi były II z III oraz IV z V. Skład kadry pedagogicznej: Stanisława Kurcoń – dyrektor szkoły, Kazimiera Podobińska, Ewa Wanielista, Anna Podkalicka, Maria Rejmańska, Zofia Drozdalska. Istniały dwa ogniska przedszkolne, w Manastercu prowadziła je Stanisława Kurcoń, a w Łukawicy Kazimiera Podobińska.

 

1979/1980 - w pierwszym dniu zajęć szkoła liczyła 111 uczniów. Klasami łączonymi były III z IV oraz V z VI. Skład kadry pedagogicznej: Stanisława Kurcoń – dyrektor szkoły, Kazimiera Podobińska, Ewa Wanielista, Anna Podkalicka, Maria Rejmańska, Zofia Drozdalska, Elżbieta Drwięga (obecnie Zygmunt). Istniały dwa ogniska przedszkolne, w Manastercu prowadzi je Ewa Wanielista i Anna Podkalicka, a w Łukawicy Kazimiera Podobińska i Elżbieta Drwięga. Przeprowadzono gruntowne malowanie szkoły łącznie z elewacją. Przerobiono część linii elektrycznej.

 

1980/81 - w pierwszym dniu zajęć szkoła liczyła 114 uczniów. . Klasami łączonymi były IV z V oraz VI z VII. Skład kadry pedagogicznej: Stanisława Kurcoń – dyrektor szkoły, Kazimiera Podobińska, Ewa Wanielista, Anna Podkalicka, Maria Rejmańska, Zofia Drozdalska, Elżbieta Drwięga (obecnie Zygmunt). Zofia Drozdalska ukończyła studia wyższe na WSP w Krakowie – kierunek biologia. Ewa Wanielista ukończyła roczny kurs metodyczny z geografii.

 

1981/1982 - w pierwszym dniu zajęć szkoła liczyła 111 uczniów. Wszystkie klasy uczyły się oddzielnie. Grono Pedagogiczne przedstawiała się następująco:

Stanisława Kurcoń - dyrektor szkoły, Zofia Drozdalska, Ryszard Samek, Kazimiera Podobińska, Ewa Wanielista, Anna Podkalicka, Maria Rejmańska, Alicja Bożek, Alicja Czech (obecnie Lewandowska), Elżbieta Zygmunt - przebywała na urlopie macierzyńskim.

 

1982/83 – w pierwszym dniu zajęć szkoła liczyła 111 uczniów. Otwarto punkt filialny w Łukawicy do którego uczęszczały dzieci z klasy I i II oraz ogniska przedszkolnego. Kierownikiem i nauczycielem została tam Kazimiera Podsobińska. Grono Pedagogiczne przedstawiało się następująco:

Stanisława Kurcoń –dyrektor szkoły, Zofia Drozdalska, Ryszard Samek, Ewa Wanielista, Anna Podkalicka, Maria Romanek, Alicja Bożek, Alicja Czech (obecnie Lewandowska), Danuta Bil (obecnie Sabat), Marian Żmijowski.

 

1983/1984 - w pierwszym dniu zajęć szkoła wraz z ogniskiem przedszkolnym liczyła 122 uczniów. Grono Pedagogiczne przedstawiało się następująco:

Stanisława Kurcoń– dyrektor szkoły, Ryszard Samek, Ewa Wanielista, Anna Podkalicka, Alicja Bożek, Alicja Lewandowska, Grażyna Rettinger (obecnie Zalewska), Andrzej Winiarczyk,  Zofia Bańczak (obecnie Biskup).

W trakcie roku szkolnego uczyli również Zygmunt Malik i Stanisław Dudzik.

Uczono na dwie zmiany – na drugą zmianę przychodziło ognisko przedszkolne oraz klas III. Podczas choroby dyrektora szkoły Stanisławy Kuroń jej obowiązki od IV –VI pełniła Ewa Wanielista.

 

1984/85 - w pierwszym dniu zajęć szkoła wraz z ogniskiem przedszkolnym liczyła 120 uczniów. Grono Pedagogiczne przedstawiało się następująco:

Stanisława Kurcoń– dyrektor szkoły, Ewa Wanielista, Anna Podkalicka, Alicja Bożek, Alicja Lewandowska, Grażyna Zalewska, Marian Żmijowski, Maria Romanek, Danuta Bil (obecnie Sabat), Wacław Przewrocki.

Uczono na dwie zmiany – na drugą zmianę przychodziły klas III i IV. Dokonano oceny Alicji Bożek, Alicji Lewandowskiej i dyrektora punktu filialnego w Łukawicy mgr Ireny Krasulak.

 

1985/86 – obowiązki dyrektora szkoły przejeła Ewa Wanielista. Odeszli nauczyciele: Marian Żmijowski i Maria Romanek. Przybył nowy nauczyciel Leszek Olszewski – SN – nauczanie początkowe. Grono Pedagogiczne przedstawiało się następująco: Anna Podkalicka, Alicja Bożek, Alicja Lewandowska, Grażyna Zalewska, Danuta Bil(Sabat), Wacław Przewrocki, Leszek Olszewski, Mariola Krajzewicz (Podkalicka), Joanna Cichy.

 

1986/87 – Grono Pedagogiczne przedstawiało się następująco: Stanisława Kurcoń – dyrektor szkoły, Danuta Bil (Sabat), Mariola Krajzewicz (Podkalicka), Anna Matter, Alicja Lewandowska, Agata Michalak, Leszek Olszewski, Renata Sroczyńska, Ewa Wanielista, Wioletta Kaczmarska, Kazimiera Podsobińska, Zofia Drozdalska.

 

1987/1988 – w finale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym uczeń z naszej szkoły – Piotr Smoliński – zdobył VI miejsce, natomiast w XII Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w badmintonie Anna Samiec, Piotr Smoliński i Piotr Orłowski zajęli V miejsce. Grono Pedagogiczne przedstawiało się następująco:

Leszek Olszewski - dyrektor szkoły, Stanisława Kurcoń, Ewa Wanielista, Anna Podkalicka, Alicja Lewandowska, Grażyna Zalewska, Zofia Drozdalska, Janusz Kurcoń, Anna Matter, Agata Józefek, Renata Olszewska, Mariola Podkalicka.

 

1988/1989 - Grono Pedagogiczne przedstawiało się następująco:

Leszek Olszewski - dyrektor szkoły, Stanisława Kurcoń, Ewa Wanielista, Anna Podkalicka, Alicja Lewandowska, Grażyna Zalewska, Zofia Drozdalska, Anna Matter, Ewa Kotyła, Renata Olszewska, Małgorzata Sabat, Marian Król.

 

1989/1990 – Grono Pedagogiczne przedstawiało się następująco:

Ewa Wanielista - dyrektor szkoły, Stanisława Kurcoń, Anna Podkalicka, Alicja Lewandowska, Grażyna Zalewska, Zofia Drozdalska, Ewa Kotyła, Renata Olszewska, Małgorzata Sabat, Marian Król, Leszek Olszewski, Ryszard Długosz, Mariola Podkalicka.

 

 

1990/1991 – Grono Pedagogiczne przedstawiało się następująco:

Ewa Wanielista - dyrektor szkoły, Stanisława Kurcoń, Anna Podkalicka, Zofia Drozdalska, Ewa Kotyła, Małgorzata Sabat, Marian Król, Ryszard Długosz, Mariola Podkalicka. Do grona dołączyli nowi nauczyciele: Anna Woźna, Elżbieta Leszczyńska, Ewa Dróbko, Janina Anioł.

 

 

1991/1992 – Grono Pedagogiczne przedstawiało się następująco:

Ewa Wanielista - dyrektor szkoły, Stanisława Kurcoń, Anna Podkalicka, Zofia Drozdalska, Małgorzata Krzanowska (Sabat), Marian Król, Grażyna Zalewska, Anna Woźna, Janina Anioł. Do grona dołączyli nowi nauczyciele: Małgorzata Orłowska, Zofia Wlazło, Zdzisław Herbetko i Wojciech Zemlak. W III 1992 r. odeszła na zasłużoną emeryturę pani Stanisława Kurcoń wieloletni dyrektor i nauczyciel.

 

1992/1993 - szkoła przeszła częściowy remont: położono parkiet w pracowni matematyczno-fizycznej (obecna sala gimnastyczna) oraz pokoju nauczycielskim.

Grono Pedagogiczne przedstawiało się następująco:

Ewa Jezierska-Klusek - dyrektor szkoły, Ewa Wanielista, Anna Podkalicka, Grażyna Zalewska, Zofia Drozdalska, Małgorzata Krzanowska, Janina Anioł, Anna Herbetko, Małgorzata Orłowska, Monika Drozdalska, Zofia Wlazło, Mariola Podkalicka, Wojciech Zemlak, ks. Stanisław Janiec, ks. Leszek Kubicki.

 

1993/1994

4 XI 1993 – młodzież szkolna i nauczyciele gościli ks. Arcybiskupa Józefa Michalika. Zakończono remont kapitalny szkoły: odmalowano klasy, położono nowe podłogi, przebudowano łazienki i ubikacje, założono centralne ogrzewanie.

Grono Pedagogiczne przedstawiało się następująco:

Ewa Jezierska-Klusek - dyrektor szkoły, Ewa Wanielista, Anna Podkalicka, Grażyna Zalewska, Zofia Drozdalska, Janina Klucz, Monika Drozdalska, Zofia Wlazło, Agata Wójcicka, Irena Krasulak, Mariola Podkalicka, Wojciech Zemlak, ks. Stanisław Janiec, ks. Leszek Kubicki.

 

1994/1995 – szkoła gościła u siebie zespół muzyczny „Kuraka” z Peru. Grono Pedagogiczne przedstawiało się następująco:

Ewa Jezierska-Klusek - dyrektor szkoły, Ewa Wanielista, Anna Podkalicka, Grażyna Zalewska, Zofia Drozdalska, Janina Klucz, Monika Drozdalska, Zofia Wlazło, Agata Wójcicka, Irena Krasulak, Mariola Podkalicka, Wojciech Zemlak, Anna Matter, Rafał Dudek, ks. Stanisław Janiec, ks. Leszek Krzyżak.

 

1995/1996 – powiększono klasopracownię klasy III, dzięki bezpłatnej pomocy rodziców pana Leszka Marksa i pana Władysława Szramowiata. Z dniem 1 stycznia szkoła przeszła pod Zarząd Miasta i Gminy w Lesku. Grono Pedagogiczne przedstawiało się następująco:

Ewa Jezierska-Klusek - dyrektor szkoły, Anna Podkalicka, Grażyna Zalewska, Zofia Drozdalska, Janina Klucz, Monika Drozdalska, Zofia Wlazło, Agata Wójcicka, Irena Krasulak, Mariola Podkalicka, Wojciech Zemlak, Anna Matter, ks. Stanisław Janiec, ks. Leszek Krzyżak.

 

1996/1997 - Grono Pedagogiczne przedstawiało się następująco:

Ewa Jezierska-Klusek - dyrektor szkoły, Anna Podkalicka, Grażyna Zalewska, Zofia Drozdalska, Janina Klucz, Monika Drozdalska, Stanisław Mysza, Agata Wójcicka, Irena Krasulak, Mariola Podkalicka, Wojciech Zemlak, Anna Matter, ks. Stanisław Janiec, ks. Jacek Szular.

 

1997/1998

13 V 1998 – młodzież szkolna i nauczyciele gościli księdza arcybiskupa Stefana Moskwę. Przeprowadzono remont elewacji budynku szkoły oraz instalacji elektrycznej. Grono Pedagogiczne przedstawiało się następująco:

Ewa Jezierska-Klusek - dyrektor szkoły, Anna Podkalicka, Grażyna Zalewska, Zofia Drozdalska, Janina Klucz, Monika Drozdalska, Elżbieta Bogaczyk, Agata Wójcicka, Irena Krasulak, Mariola Podkalicka, Wojciech Zemlak, Anna Matter, ks. Stanisław Janiec, ks. Jacek Szular.

 

1998/1999 – założono nową instalację odgromową na budynku szkoły.

26 IX 1999 – uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Zofii Drozdalskiej i Ireny Krasulak wzięli udział w gminnych dożynkach, które były połączone z oddaniem Sali Widowiskowo-Sportowej.

Grono Pedagogiczne przedstawiało się następująco:

Ewa Jezierska-Klusek - dyrektor szkoły, Anna Podkalicka, Grażyna Zalewska, Zofia Drozdalska, Janina Klucz, Monika Drozdalska, Elżbieta Bogaczyk, Agata Wójcicka, Irena Krasulak, Mariola Podkalicka, Wojciech Zemlak, Anna Matter, ks. Stanisław Janiec, ks. Jacek Szular.

 

1999/2000 – wprowadzono reformę edukacyjną z sześcioklasową szkołą podstawową. Uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Zofii Drozdalskiej i Anny Matter wzięli udział VIII finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

4 VI 2000 – wystawa koła plastycznego „Tęcza” w Sali Widowiskowo-Sportowej w Manastercu zorganizowana przez uczestników koła i opiekuna panią Monikę Drozdalską-Hołub.

21 VI 2000 – miało miejsce pożegnanie ostatniej klasy VIII. Na zasłużoną emeryturę odeszła pani Zofia Drozdalska.

Grono Pedagogiczne przedstawiało się następująco:

Ewa Jezierska-Klusek - dyrektor szkoły, Anna Podkalicka, Grażyna Zalewska, Zofia Drozdalska, Janina Klucz, Monika Drozdalska-Hołub, Agata Wójcicka, Irena Krasulak, Mariola Podkalicka, Wojciech Zemlak, Anna Matter , Andrzej Mrozek, Bożena Czuryk, ks.Stanisław Janiec, ks. Wiesław Sztucki.

 

2000/2001 - Grono Pedagogiczne przedstawiało się następująco:

Ewa Jezierska-Klusek - dyrektor szkoły, Anna Podkalicka, Grażyna Zalewska , Janina Klucz, Monika Drozdalska-Hołub, Agata Wójcicka, Irena Krasulak, Mariola Podkalicka, Wojciech Zemlak, Anna Matter, Małgorzata Kowalska, Bożena Czuryk, ks. Stanisław Janiec, ks. Wiesław Sztucki.

 

2001/2002 – założono instalację elektryczną w całej szkole. Zorganizowano mini pracownię komputerową. Grono Pedagogiczne przedstawiało się następująco:

Ewa Jezierska-Klusek - dyrektor szkoły, Anna Podkalicka, Grażyna Zalewska, Janina Klucz, Monika Drozdalska-Hołub, Agata Wójcicka, Irena Krasula, Wojciech Zemlak, Anna Matter, Barbara Klusek, Bożena Czuryk, ks. Stanisław Janiec, ks. Wiesław Sztucki.

 

2002/2003 – w pierwszym półroczu obowiązki dyrektora szkoły pełniła Pani Agata Wójcicka. Zakończono remont mini sali gimnastycznej. Pracownia komputerowa wzbogaciła się o nowy komputer. Grono Pedagogiczne przedstawiało się następująco:

Ewa Jezierska-Klusek - dyrektor szkoły, Grażyna Zalewska, Janina Klucz, Monika Drozdalska-Hołub, Agata Wójcicka, Irena Krasulak, Wojciech Zemlak, Anna Matter, Barbara Klusek, Dorota Ziemiańska, ks. Stanisław Janiec, ks. Andrzej Kuzio.

 

2003/2004

11 II 2004 – gościł w naszej szkole zespół folkowy „Widymo”. Uczniowie pod opieką pani Ireny Krasulak i Janiny Klucz wzięli udział w festynie zorganizowanym na rzecz remontu cerkwi w Manastercu. Szkoła otrzymała makietę zamku na górze Sobień. Grono Pedagogiczne przedstawiało się następująco:

Ewa Jezierska-Klusek - dyrektor szkoły, Grażyna Zalewska, Janina Klucz, Monika Drozdalska-Hołub, Agata Wójcicka, Irena Krasulak, Wojciech Zemlak, Anna Matter, Barbara Klusek, Anna Podkalicka, ks. Stanisław Janiec, ks. Andrzej Kuzio.

 

2004/2005 – uczniowie z zespołu „Tornado” wzięli udział w festynie zorganizowanym na rzecz remontu cerkwi w Manastercu.

3 IV – 23 IV 2005 – uczniowie z klasy II i III wyjechali na turnus rehabilitacyjno-edukacyjny do Wisły ufundowany przez Fundację ING Banku Śląskiego. Szkoła została wyposażona w nowoczesny automatyczny piec gazowy, zmywarkę do naczyń oraz dwie kuchenki gazowe. Grono Pedagogiczne przedstawiało się następująco:

Ewa Jezierska-Klusek - dyrektor szkoły, Grażyna Zalewska, Janina Klucz, Monika Drozdalska-Hołub, Agata Wójcicka, Irena Krasulak, Wojciech Zemlak, Anna Matter, Barbara Klusek, Anna Podkalicka, ks. Andrzej Kuzio.

 

2005/2006 – Pani Irena Krasulak jako pierwsza uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Grono Pedagogiczne przedstawiało się następująco:

Ewa Jezierska-Klusek - dyrektor szkoły, Grażyna Zalewska, Janina Klucz, Monika Drozdalska-Hołub, Agata Wójcicka, Irena Krasulak, Wojciech Zemlak, Anna Matter, Barbara Klusek, Anna Podkalicka, ks. Andrzej Kuzio.Na zasłużoną emeryturę odeszła pani Anna Podkalicka.

 

2006/2007 – zakończono prace nad asfaltowym boiskiem szkolnym.

5 XI – 25 XI 2006 – uczniowie z klasy I - III wyjechali na turnus rehabilitacyjno-edukacyjny do Wisły ufundowany przez Fundację ING Banku Śląskiego.

11 II 2007 – odbyła się wystawa prac plastycznych z okazji 10–lecia działalności koła plastycznego „Tęcza” zorganizowana przez opiekuna panią Monikę Drozdalską-Hołub i uczestników koła.

28 II 2007 – szkoła otrzymała Certyfikat przyjęcia do Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

22 VI 2007 – szkoła pożegnała wieloletniego dyrektora panią Ewę Jezierską-Klusek, która odeszła na zasłużoną emeryturę oraz panią Marię Zawodną – pracownika szkoły.

W szkole rozpoczął działalność Ośrodek Przedszkolny finansowany przez EFS reprezentowany przez fundację Elementarz.

Nauczycielki pani Janina Klucz, Agata Wójcicka i Monika Drozdalska-Hołub uzyskały stopień nauczyciela dyplomowanego.

Szkoła została wyposażona w nowoczesną pracownię komputerową ze środków EFS.

 

2007/2008

XI – XII 2007 - dokonano remontu generalnego kuchni, jadalni oraz pokoju nauczycielskiego.

Nowym dyrektorem szkoły została nim pani Janina Klucz. Szkoła pożegnała nauczycielkę przedszkola tzw. Zerówki panią Annę Podkalicką, która odeszła na zasłużoną emeryturę.

Grono Pedagogiczne przedstawiało się następująco:

Grażyna Zalewska , Monika Drozdalska-Hołub, Agata Wójcicka, Irena Krasulak, Wojciech Zemlak, Anna Matter , Barbara Klusek, Ewa Jezierska-Klusek, ks. Janusz Zagól. Do grona dołączyła pani  Beata Niezgoda.

 

2008/2009- obchody 70-lecia istnienia szkoły.

W ramach remontu położono płytki antypoślizgowe na schodach. Dzięki sponsorom i datkom wstawiono okna do Sali komputerowej. Szkoła pożegnała nauczycielkę przyrody panią Annę Matter, która odeszła na zasłużoną emeryturę oraz panią Beatę Niezgoda.

Grono Pedagogiczne przedstawiało się następująco:

dyrektor szkoły – Janina Klucz, Grażyna Zalewska , Monika Drozdalska-Hołub, Agata Wójcicka, Irena Krasulak Wojciech Zemlak, Barbara Klusek, ks. Janusz Zagól.

 

2009/2010 – wymiana okien na plastikowe. Szkoła otrzymała Certyfikat przyjęcia do Wojewódzkiej  Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Grono Pedagogiczne przedstawiało się następująco:

Dyrektor szkoły – Janina Klucz, Grażyna Zalewska , Monika Drozdalska-Hołub, Agata Wójcicka, Irena Krasulak,  Wojciech Zemlak,  Barbara Klusek, ks. Radosław Maziarz.

Do grona dołączyła pani Agnieszka Paszkowska i Natalia Ziemiańska

 

2010/2011-  oddanie do użytku placu zabaw dla dzieci ze środków EFS. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonała pani Burmistrz Miasta i Gminy Lesko – Barbara Jankiewicz. Zakup i zamontowanie osprzętu na asfaltowym boisku oraz piłko-chwytów.

23 X – 6 XI 2010r. – uczniowie z klasy II - VI wyjechali na turnus rehabilitacyjno-edukacyjny do Wisły ufundowany przez Fundację ING Banku Śląskiego.

Grono Pedagogiczne przedstawiało się następująco:

dyrektor szkoły – Janina Klucz, Grażyna Zalewska , Monika Drozdalska-Hołub, Agata Wójcicka, Irena Krasulak, Agnieszka Paszkowska, Wojciech Zemlak, Anna Usyk, Barbara Klusek, ks. Radosław Maziarz.

 

2011/2012

10 IX – 24 IX 2011r. – uczniowie z klasy III - VI wyjechali na turnus rehabilitacyjno-edukacyjny do Wisły ufundowany przez Fundację ING Banku Śląskiego. Szkoła pożegnała nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej panią Irenę Krasulak, która odeszła na zasłużoną emeryturę oraz nauczycielkę j. angielskiego panią Barbarę Klusek oraz pracownika obsługi panią Kazimierę Wojtanowską, która odeszła na emeryturę.

Grono Pedagogiczne przedstawiało się następująco:

dyrektor szkoły – Janina Klucz, Grażyna Zalewska, Monika Drozdalska-Hołub, Agata Wójcicka, Anna Bulanda, Agnieszka Paszkowska, Wojciech Zemlak, ks. Radosław Maziarz.

 

2012/2013 – zmiana reorganizacyjna szkoły.

1.09.2012r. Gmina Lesko przekazała do prowadzenia szkołę Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”.

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Manastercu.  

Kategoria: